In hình ảnh trên phim

      DTF hoặc DFT là gì và nó hoạt động như thế nào?